ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ තාක්ෂණික සේවා අංශය මගින් “ ඖෂධීය තේ බෑග් නිෂ්පාදනය” පිළිබඳ එක් දින වැඩමුළුවක් 2017 ජුලි 20 වන දින පෙ.ව 8.30 සිට ප.ව 4.00 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතය.


ස්ථානය:- තාක්ෂණික සේවා අංශය, ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය, අංක 615, ගාලු පාර, කටුබැද්ද, මොරටුව
එක් අයකුගෙන් අය කිරීම:- රු.3000.00 + VAT 15% = රු.3450.00
ආවරණය කරනු ලබන විෂයන්:- ඖෂධීය ශාක පිළිබඳ හැදින්වීම, ඖෂධීය තේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය, දේශීය/විදේශීය වෙළඳපළට ඉදිරිපත් කිරීම සම්බන්ධ ක්‍රියාවලිය, තත්ත්ව සහතික, ඇසුරුම් කිරීම, අවශ්‍ය යන්ත්‍ර පිළිබඳ හැදින්වීම
මාධ්‍යය:- සිංහල/ඉංග්‍රීසි
වැඩිදුර විමසීම්:-
අධ්‍යක්ෂ, තාක්ෂණික සේවා අංශය
011-2605278 ෆැක්ස් අංක: 011-2623846 , 011-2607002
ඊමේල්: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

උක්ත පුහුණු වැඩමුළුව සඳහා සහභාගී වීමට කැමති නම්, ලංකා බැංකුවේ ඉඩම ශාඛාවේ ගිණුම් අංක:0070034730ට“ ට ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය” නමින් අදාල මුදල් බැර කර බැංකු බැරපතේ පිටපතක් සමඟ ඔබගේ නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය සහ වැඩමුළුවේ නම සඳහන් කර 2017 ජුලි 18 හෝ ඊට පෙර ඉහත සඳහන් ෆැක්ස් අංකයට යොමු කරන්න. මෙම වැඩමුළුවට පැමිණෙන විට බැංකු බැරපතේ මුල් පිටපත රැගෙන ආ යුතු අතර ප්‍රධාන කාර්යාලයේ තාක්ෂණික සේවා අංශයට සහ අපගේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවලට මුදලින් ද ගෙවීම සිදුකල හැක.

Scroll To Top