2017 අගොස්තු මස 17 සිට 26 දක්වා පුනරුත්ථාපන කොමසාරිස් ජනරාල් කාර්යංශයේ මූල්‍ය අනුග්‍රහයෙන් පාවහන් නිෂ්පාදනය, බෑග් නිෂ්පාදනය හා සම්භණ්ඩ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ පුහුණු වැඩසටහන් 03ක් පොලොන්නරුව නව සේනපුර තෘතීක හා වෘත්තීය පුහුණු මධ්‍යස්ථානයේ පුනරුත්ථාපනය වන අය සඳහා සංවිධානය කර ඇත.

විමසීම්
අධ්‍යක්ෂ - සම්භාණ්ඩ නිෂ්පාදන හා පාවහන් සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය

දුර : +94 114 213 472
ෆැක්ස් : +94 112 605 450
ඊමේල් : இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

நாம் வழங்குவது

Scroll To Top