කුළුබඩු සැකසිමේ තාක්ෂණය පිළිබද සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව

ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ තාක්ෂණික සේවා අංශය මගින් පවත්වනු ලබන කුළු බඩු සැකසිමේ තාක්ෂණය පිළිබද සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව (04 වන කණ්ඩායම) 2018/01/27 දින ආරම්භ කිරීමට නියමිතය. පාඨමාලාව පිළිබද විස්තර පහත පරිදි වේ.

පාඨමාලා ආරම්භය 2018 ජනවාරි 27
පාඨමාලා කාලය සෙනසුරාදා දින 10/පෙ.ව 8.30 - ප.ව 4.30
ස්ථානය තාක්ෂණික සේවා අංශය,ලංකා කාර්මික සංවර්ධනය මණ්ඩලය, අංක 615, ගාලු පාර,කටුබැද්ද,මොරටුව
ගාස්තුව රු 20,000+15% වැට්- රු 23,000
වැඩිදුර විමසිම් දු.ක 011-2605278   ෆැක්ස් - 011-2623846/ 011-2607002

 

පාඨමාලා අන්තර්ගතය

දේශන :-

කුළුබඩු සංයුතිය,අමුද්‍රව්‍ය ගුණාත්මය හා ගැටළු, කුළු බඩු සැකසීමේ තාක්ෂණය ( වියලිම, ගබඩාකරණය, ප්‍රාථමික නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සහ ඇඹරීම), ඇසුරුම්කරණය සහ ලේබල් කිරීම, අවශ්‍ය යන්ත්‍රෝපකරණ හදුනා ගැනිම, තත්ත්ව පාලනය, නිෂ්පාදන පිරිවිතර, යහපත් නිෂ්පාදන පිළිවෙත් අනුගමනය සහ සහතිකකරණය, කුළු බඩු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන (ක්ෂණික ආහාර පේස්ට් / තැවරුම්)

ප්‍රායෝගික පුහුණුව :-
කුළුබඩු සැකසිම, කුළුබඩු ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන (මිරිස් කුඩු, කහ කුඩු, කෑලි මිරිස්, තුනපහ කුඩු මිශ්‍රණ, මාළු ඇඹුල් තියල් මිශ්‍රණය, ගම්මිරිස් කුඩු)
පේස්ට් වර්ග - ගොරකා පේස්ට්, සුදුළුණු පේස්ට්, ඉඟුරු පේස්ට්, අබ ක්‍රීම්
කර්මාන්ත නිරීක්ෂණ චාරිකා :-
කුඩා පරිමාණ කුළුබඩු සැකසීමේ කර්මාන්ත නිරීක්ෂණ චාරිකා 01 ක්ද ඇතුලත්ය


මෙම පාඨමාලාව සඳහා ලියාපදිංචිවන්නන් 2018/01/19 දිනට පෙර ලංකා බැංකුවේ ඉඩම ශාඛාවේ ගිණුම් අංක : 0070034730 ට "ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය" නමින් අදාල මුදල් බැර කර බැංකු බැරපතේ පිටපතක් සමඟ ඔබගේ නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය සහ පාඨමාලාවේ නම සඳහන් කර ඉහත ෆැක්ස් අංකයට යොමු කරන්න. පාඨමාලාව ආරම්භක දිනයේ දී බැංකු බැරපතේ මුල් පිටපත රැගෙන ආ යුතුය. ප්‍රධාන කාර්යාලයේ තාක්ෂණික සේවා අංශයට හෝ අපගේ දිස්ත්‍රික් කාර්යාලවලට මුදලින් ගෙවීම ද සිදු කළ හැක. (පාඨමාලාව සඳහා සීමිත සංඛ්‍යාවක් පමණක් බඳවා ගන්නා බැවින් පළමුව ලියාපදිංචි වන අය සඳහා ප්‍රමුඛතාවය දෙනු ලැබේ.)

 

 

Scroll To Top